Polityka prywatności1. Definicje

 1. Administrator – ITA-TEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Obozowa 82A, lok.1, 01-434 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000892742, NIP: 5272954897, REGON: 388664512, kapitał zakładowy w wysokości 5 604 000,00 zł (dalej „ITA-TEST”).
 2. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem: www.itatest.pl
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług lub funkcjonalności Serwisu.


2. Postanowienia ogólne

 1. Spółka ITA-TEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Obozowa 82A, lok.1, 01-434 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000892742, NIP: 5272954897, REGON: 388664512, 5 604 000,00 zł (dalej „ITA-TEST”), przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych, w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania i obowiązki.
 2. Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. Z uwagi na powyższe, wypełniając obowiązek administracyjny, ITA-TEST przedstawia informacje w zakresie przetwarzania przez ITA-TEST Pani/Pana danych osobowych.
 3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ITA-TEST. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować na adres Administratora:
  ITA-TEST Sp. z o.o., ul. Obozowa 82A, lok.1, 01-434 Warszawa
  lub na adres e-mail: itatest@itatest.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Europejski.
 6. Poniżej, w zależności od tego, do której kategorii podmiotów danych Pani/Pan należy, znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 7. Prosimy o zapoznanie się poniższymi informacjami, zawierającymi pełną treść klauzul informacyjnych, a w razie wątpliwości prosimy o kontakt na wskazane w pkt 3 dane kontaktowe.
 

3. Klauzula dla osoby odwiedzającej siedzibę ITA-TEST

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ITA-TEST.
 2. Z ITA-TEST można skontaktować się na adres siedziby lub poprzez e-mail, wskazane w pkt 2 ppkt 3 niniejszej Polityki, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie Pani/Pana wizerunku będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ITA-TEST (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ITA-TEST jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w lokalu ITA-TEST, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia, pracowników oraz gości ITA-TEST.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi w zakresie obsługi ochrony osób i mienia.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech miesięcy od dnia wizyty. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ITA-TEST.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w ppkt 3) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych ITA-TEST prosi o zgłaszanie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną na adres siedziby ITA-TEST lub poprzez e-mail wskazane, w pkt 2 ppkt 3 niniejszej Polityki.
 9. Podanie danych jest wymagane przez ITA-TEST w celu umożliwienia Pani/Panu wstępu do i poruszania się po siedzibie ITA-TEST. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wstępu do siedziby ITA-TEST.
 

4. Klauzula dla osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ITA-TEST.
 2. Z ITA-TEST można skontaktować się na adres siedziby lub poprzez e-mail wskazane, w pkt 2 ppkt 3 niniejszej Polityki, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach związanych z ubieganiem się o pracę będą przetwarzane:
  a) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  b) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na ITA-TEST (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
  c) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - prawnie uzasadnionym interesem ITA-TEST jest przeprowadzenie procesu rekrutacji;
  d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ITA-TEST – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ITA-TEST (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), prawnie uzasadnionym interesem jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz ITA-TEST w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. W zakresie, w którym Pani/Pana dane przetwarzane są w oparciu o zgodę, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania, jednak nie dłużej niż do zakończenia umowy na skutek pozytywnie zakończonej rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ITA-TEST.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodę, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 3) lit. d) powyżej (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu ITA-TEST), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych prosimy o zgłaszanie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną na adres siedziby ITA-TEST lub poprzez e-mail wskazane, w pkt 2 ppkt 3 niniejszej Polityki.
 9. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 

5. Klauzula dla kandydatów na współpracowników (umowy cywilnoprawne)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ITA-TEST.
 2. Z ITA-TEST można skontaktować się na adres siedziby lub poprzez e-mail, wskazane w pkt 2 ppkt 3 niniejszej Polityki, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach związanych ze współpracą będą przetwarzane:
  a) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  b) w celu przeprowadzenia rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed zawarciem umowy o współpracę (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ITA-TEST – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ITA-TEST (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), prawnie uzasadnionym interesem jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz ITA-TEST w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. W zakresie, w którym Pani/Pana dane przetwarzane są w oparciu o zgodę, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania, jednak nie dłużej niż do zakończenia umowy o współpracę zawartej na skutek pozytywnie zakończonej rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ITA-TEST.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodę, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 3) lit. c) powyżej (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu ITA-TEST), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych prosimy o zgłaszanie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną na adres siedziby ITA-TEST lub poprzez e-mail wskazane, w pkt 2 ppkt 3 niniejszej Polityki.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 

6. Klauzula informacyjna w związku z odpowiedzią na zapytanie ofertowe klienta

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ITA-TEST.
 2. Z ITA-TEST można skontaktować się na adres siedziby lub poprzez e-mail, wskazane w pkt 2 ppkt 3 niniejszej Polityki, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane:
  a) w celu obsługi korespondencji związanej z zawarciem i wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie w jakim podał(a) Pan(i) także dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  b) w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ITA-TEST (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z ITA-TEST, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres zawierania i wykonywania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ITA-TEST.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 3) b) powyżej (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu ITA-TEST), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych prosimy o zgłaszanie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną na adres siedziby ITA-TEST lub poprzez e-mail wskazane, w pkt 2 ppkt 3 niniejszej Polityki.
 9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez ITA-TEST w celu przyjęcia i obsługi korespondencji. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez ITA-TEST jest brak możliwości przyjęcia i obsługi korespondencji w tym przesłania odpowiedzi.
 

7. Klauzula dla personelu kontrahenta (osób reprezentujących kontrahenta, pracowników kontrahenta)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ITA-TEST.
 2. Z ITA-TEST można skontaktować się na adres siedziby lub poprzez e-mail, wskazane w pkt 2 ppkt 3 niniejszej Polityki, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ITA-TEST oraz Pani/Pana pracodawcy lub podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); prawnie uzasadniony interes polega na zawarciu umowy z Pani/Pana pracodawcą lub podmiotem który Pani/Pan reprezentuje i umożliwieniu wykonywania umowy z Pani/Pana pracodawcą lub podmiotem który Pani/Pan reprezentuje;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z ITA-TEST, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy handlowej, zawartej z Pani/Pana pracodawcą lub podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 3 powyżej (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu ITA-TEST), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych prosimy o zgłaszanie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną na adres siedziby ITA-TEST lub poprzez e-mail wskazane, w pkt 2 ppkt 3 niniejszej Polityki.
 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy ITA-TEST a z Pani/Pana pracodawcą lub podmiotem który Pani/Pan reprezentuje. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości zawarcia lub wykonania tej umowy.
 

8. Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Serwisu

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ITA-TEST.
 2. Z ITA-TEST można skontaktować się na adres siedziby lub poprzez e-mail, wskazane w pkt 2 ppkt 3 niniejszej Polityki, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  a) prawnie uzasadniony interes ITA-TEST (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu działalności marketingowej ITA-TEST,
  b) niezbędność przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) w celu identyfikacji osoby kontaktującej się oraz obsługi jej zapytania przesłanego przez udostępniony w Serwisie formularz - Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. W zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z ITA-TEST, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 3 lit. a) powyżej (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu ITA-TEST), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych prosimy o zgłaszanie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną na adres siedziby ITA-TEST lub poprzez e-mail wskazane, w pkt 2 ppkt 3 niniejszej Polityki.
 9. Podanie danych osobowych jest Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie. Bez podania danych, nie będzie możliwe podjęcie efektywnej komunikacji.
 10. Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. "ciasteczka") do:
  a) przechowywania identyfikatora sesji Użytkownika,
  b) zbierania danych o aktywności Użytkownika w serwisie (statystyki Google Analitycs).
  Jeśli Użytkownik nie blokuje plików cookies w swojej przeglądarce internetowej, oznacza to, że wyraża zgodę na:
  a) zapisywanie plików cookies w pamięci urządzenia Użytkownika, z którego Użytkowniok odwiedza Serwis,
  b) dostęp do plików cookies i ich użycie przez Serwis.
  Użytkownik może zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 11. Portale społecznościowe
  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.
   

 
Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od 1 czerwca 2021.
 

 
zobacz wszystkie
certyfikaty i akredytacje